Obchod. podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
Beer Trade, s.r.o.
Vojenice 4
517 21 Voděrady
IČO: 28828712
Web: www.beertrade.cz
e-mail: info@metrpiva.cz

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30144
(dále také jen „prodávající“)


I. Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.metrpiva.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. Kupní smlouva
Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

III. Dodací podmínky
Dodávka se provádí v rámci zemí Evropské unie. 
Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti InTime a Česká pošta.
Cena za dodání zboží objednaného v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 80 až 100 Kč dle váhy zboží.
Ve výjimečných případech musíme za dodání zboží účtovat vyšší poplatek, s jehož výší je zákazník seznámen před odesláním objednávky. Poplatek je odpovídajícím způsobem vykázán. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo v několika etapách, účtujeme podíl na nákladech na zaslání jen jednou.

Alkoholické nápoje mohou být dodány jen osobám starším 18 let. Hranici minimálního věku ověřuje kurýrní služba při předání zboží. 

IV. Kupní cena a platební podmínky
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena vratných obalů a cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
b) bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Beer Trade, s.r.o. Číslo účtu Beer Trade, s.r.o. sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
c) platební bránou GoPay, která zprostředkovává platby platebními kartami, bankovním převodem, mobilními aplikacemi a elektronickými peněženkami. Zúčtování probíhá (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží. 


V. Právo na odstoupení od smlouvy
Beer Trade, s.r.o. Vám nabízí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku nebo část. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky na tel: 774 061 520, nebo na email: info@metrpiva.cz.cz nebo zašlete oznámení na adresu: Beer Trade, s.r.o., Vojenice 4, 517 21 Týniště nad Orlicí. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy 

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne, kdy jste získali do fyzického držení poslední položku nebo část, a to na adresu Beer Trade, s.r.o., Vojenice 4, 517 21 Týniště nad Orlicí anebo zboží předáte na adrese PivoŇka – obchod pivem a kořalkou, Wonkowa 385, 500 02 Hradec Králové.
Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi – fakturu, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto prosím číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Právo na odstoupení od smlouvy se netýká otevřených lahví alkoholických i nealkoholických nápojů.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu.VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit osobně v prodejně PivoŇka – obchod pivem a kořalkou, Wonkova 385, 500 02 Hradec Králové nebo ho může kupující poslat poštou na adresu Beer Trade, s.r.o., Vojenice 4, 517 21 Týniště nad Orlicí. V případě zaslání reklamovaného zboží poštou přiloží kupující do zásilky kopii faktury za dodané zboží.


VII. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

VIII. Lhůta pro vyřízení reklamace
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří  pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.  Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího. 


IX. Ostatní ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Beer Trade,s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Beer Trade, s.r.o., doporučuje Kupujícímu nejdříve využít  kontakt na Beer Trade, s.r.o., pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


X. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1.2014.